درمان زخم معده و اثنی عشر آدو گاستر

218,000 تومان

معده و اثنی عشر (زخم، ورم، نفخ) آدو گاستر

9223372036854775807 در انبار